contact

Algemene Voorwaarden

 

De Algemene Voorwaarden geven inhoud aan de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en leverancier.
 

Vinal handelt onder de algemene voorwaarden van FENIT (Federatie voor Nederlandse IT-bedrijven). Deze zijn van toepassing op al onze offertes en leveranties. Voor Vinal Webdesign gelden aanvullende voorwaarden, zoals op deze pagina vermeld.

 

Klik hier om de FENIT voorwaarden te downloaden als PDF-document.

 


 

Aanvullende voorwaarden Webdesign:

 

1. Definities

 

 1. Website: een combinatie van webpagina's, grafische elementen en achterliggend programmeerwerk.
 2. Onderhoud van een website: het door Vinal Automatisering aanpassen van bestaande of toevoegen van nieuwe onderdelen voor de website van cliënt. Dit kunnen zijn: teksten, afbeeldingen, grafische elementen, programmeercode.
 3. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon (hierna cliënt te noemen) met wie Vinal Automatisering een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten of producten.
 4. Leverancier: het bedrijf met de handelsnaam Vinal Automatisering (hierna leverancier te noemen), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 27251149.
2. Toepasselijkheid
 1. Door acceptatie van een overeenkomst met leverancier verklaart cliënt dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden en met de inhoud hiervan akkoord gaat.
 2. Afwijkingen van de algemene leveringsvoorwaarden zijn alleen mogelijk wanneer deze in een overeenkomst tussen cliënt en leverancier zijn opgenomen en door beide partijen akkoord bevonden.
3. Offerte en acceptatie
 1. Alle offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend.
 2. Offertes en prijsopgaven blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen cliënt en leverancier zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet vanzelfsprekend voor toekomstige opdrachten. Daarvoor zal een nieuwe offerte worden opgesteld.
4. Uitvoering
 1. Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 5. Indien met instemming van cliënt de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan leverancier de uitvoering van opvolgende fasen opschorten totdat cliënt de resultaten van voorafgaande fasen al dan niet schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt leverancier eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan cliënt. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en deelt commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk mee aan de leverancier.
5. Duur en beeindiging
 1. Het ontwerpen van een nieuwe website wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website kent een looptijd zoals vastgelegd in de overeenkomst. Dergelijke overeenkomsten kunnen door cliënt vroegtijdig worden opgezegd. Cliënt is dan de kosten voor onderhoudswerkzaamheden verschuldigd tot en met de datum van opzegging.
 3. Leverancier kan een overeenkomst met cliënt direct beëindigen wanneer cliënt zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de gesloten overeenkomst(en), hierbij inbegrepen de  voorwaarden van levering.
 4. Leverancier heeft het recht de bestaande overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen indien cliënt in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Cliënt krijgt daarvoor geen schadevergoeding.
6. Levering en levertijd
 1. Leverancier maakt na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk een begin met het produceren van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt cliënt de verwachte levertijd mee.
 2. Mocht leverancier onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, dan kan cliënt leverancier schriftelijk ingebreke stellen. Leverancier heeft alsdan een termijn van minimaal 14 dagen om alsnog zijn verplichtingen na te komen.
 3. Door leverancier voltooide websites c.q. projecten worden op een nader te specificeren wijze aan cliënt ter beschikking gesteld.
 4. Indien cliënt in geval van een voltooide nieuwe website verzuimt of weigert zijn ftp-gegevens aan leverancier te verstrekken, dan wordt aangenomen dat cliënt zelf voor publicatie van de website zorg zaldragen.
7. Prijzen en betaling
 1. Wijzigingen in de tarieven worden door leverancier minimaal 2 maanden van tevoren aan cliënt bekendgemaakt. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 2. Zodra een overeenkomst voor het ontwerpen van een website is gesloten, is cliënt tot betaling verplicht. Cliënt dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders is vermeld op de factuur.
 3. Indien cliënt verzuimt tijdig te betalen, behoudt leverancier zich het recht voor al dan niet lopende werkzaamheden of diensten (tijdelijk) te staken totdat verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 4. Cliënt is in gebreke zodra de betalingstermijn (14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschreden wordt.
 5. Indien cliënt de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door leverancier een aanmaning tot betaling verstuurd.
 6. Wanneer cliënt binnen 14 dagen na een aanmaning nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is cliënt vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 7. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van cliënt onjuist zijn, dan dient deze terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering, leverancier hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan moet worden.
 8. Indien leverancier abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van cliënt teruggestort worden op de rekening van cliënt.
 9. Cliënt wordt pas eigenaar van of verkrijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens leverancier heeft voldaan.
8. Auteursrecht
 1. Al het door leverancier vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van leverancier worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk is gemaakt.
 2. Het eigendom van door leverancier verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Leverancier behoudt het recht door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
9. Aansprakelijkheid
 1. Voorzover leverancier bij diens activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan leverancier hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is leverancier aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot maximaal vijfenzeventig procent (75%) van het factuurbedrag.
 3. Cliënt dient er rekening mee te houden dat via Internet verzonden informatie door derden onderschept kan worden.
 4. Leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door cliënt aangeleverde materiaal dat op de website van cliënt is aangebracht.
 5. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, door onjuist verstrekte en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor leverancier kenbaar behoorde te zijn.
 6. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer hij als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 7. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal leverancier alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
10. Overdracht
 1. Leverancier noch cliënt is gerechtigd om rechten of plichten voortvloeiende uit onderling gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
11. Reclame
 1. Cliënt heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden, waarna leverancier deze gebreken zal trachten te verhelpen.
 2. Wanneer binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt de mogelijkheid tot reclameren.
 3. Indien gebreken in het geleverde het gevolg zijn van door cliënt verstrekte onjuiste informatie, zullen deze nadrukkelijk niet als gebreken worden aangemerkt.
 4. Reclame schort de verplichtingen van cliënt niet op.
12. Privacy
 1. Leverancier zal geen persoonlijke gegevens van cliënt aan derden verstrekken zonder wettelijke verplichting daartoe. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan de leverancier.
 2. Wanneer leverancier bemiddelt bij webhosting voor cliënt, is deze gebonden aan de voorwaarden die de aanbieder van webhosting hieraan verbindt.
 3. Leverancier is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie naar geleverde eindproducten te verwijzen.
13. Geschillenregeling
 1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van leverancier beslissend.
Met deze aanvullende voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
U kunt geen rechten ontlenen aan de digitale versies van onze aanvullende algemene voorwaarden. De voorwaarden die voor een project van toepassing zijn, worden bij iedere offerte aangeboden op papier. De onlineversie dient uitsluitend om u zo volledig mogelijk te informeren.

 

 
Design: byte-worker - Vinal Webdesign is onderdeel van Vinal Automatisering